Yleiset sopimusehdot

SALGROM TECHNOLOGIES OY:N YLEISET MYYNTI-, TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT (Voimassa 1. Marraskuuta 2015 alkaen)

1. SOVELTAMISALA JA TULKINTAJÄRJESTYS

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Salgrom Technologies Oy:n (jäljempänä ”toimittaja”) ja asiakkaan (jäljempänä “tilaaja”) välisessä kaupankäynnissä ja ne tulevat osaksi kaikkia toimittajan toimituksia koskevia sopimuksia tilaajan kanssa, ellei toisin ole sovittu. Näihin ehtoihin tehdyt muutokset ovat pätemättömiä, mikäli niitä ei ole tehty kirjallisesti ja jos ne eivät ole toimittajan ja tilaajan toimivaltaisten edustajien allekirjoituksin hyväksymiä. Kun nämä yleiset sopimusehdot ovat tulleet noudatettaviksi toimittajan ja tilaajan välisessä sopimussuhteessa, noudatetaan näitä sopimusehtoja osapuolten välisenä kauppatapana myös kaikkiin tilaajan myöhemmin tekemiin tilauksiin nähden, jolleivät osapuolet erikseen kirjallisesti sovi jonkin tilauksen tai sopimuksen osalta toisin. Mikäli hankinta/toimitus/yhteistyösopimuksen tai tarjousasiakirjan ja näiden yleisten sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ristiriitaisilta osin ensisijaisesti hankinta/toimitus/yhteistyösopimuksen ja tarjousasiakirjan määräyksiä tässä järjestyksessä.

2. TILAUS

Tilaaja on velvollinen yksilöimään tilaamansa tuotteet ja palvelut, sekä velvollinen käyttämään tilauksessa niitä toimittajan kulloinkin soveltamia hintoja, jotka toimittaja on ilmoittanut tilaajalle laiteluettelossa, hinnastossa, erillisessä tarjouksessa tai muulla vastaavalla tavalla. Toimittaja vastaa vain niistä toimituksen ominaisuuksia koskevista tiedoista, jotka hän on sopimuksessa antanut. Tilaus on tehtävä kirjallisesti (”ostotilaus” / ”tilauslomake”).

3. HINTA

Esitetyt hinnat ovat kulloinkin voimassa olevien hinnastojen tai tarjousten mukaisia euro määräisiä hintoja eivätkä ne sisällä arvonlisäveroa. Arvonlisävero ja muut viranomaisten mahdollisesti määräämät verot ja maksut laskutetaan tilaajalta laskutushetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tuotteiden hinta perustuu toimitusehtoon ”vapaasti varastossa ilman pakkausta”. Tuotteet toimitetaan toimittajan varastossa mahdollisesti olevin tehdaspakkauksin. Tuotteiden pakkaus- ja käsittelykustannuksista peritään veloitus syntyneiden kustannusten mukaisesti. Kuljetus- ja rahtikustannukset tai kuljetuksen vakuuttamisesta aiheutuvat kustannukset eivät sisälly hintoihin ellei niin ole erikseen mainittu tai muutoin sovittu. Toimittaja vakuuttaa pyydettäessä kaikki toimittamansa lähetykset tilaajan laskuun ja veloittaa vakuutusmaksut tilaajalta sovitun maksuehdon mukaisesti.

Mikäli tulli-, rahti-, arvonlisävero- tai muissa toimitukseen liittyvissä yleisissä tai julkisissa maksuissa tapahtuu muutoksia, on toimittajalla oikeus muuttaa tuotteiden hintaa samassa suhteessa kuin kyseiset muutokset ovat tuotteiden hintaan vaikuttaneet. Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa toimittajalla on oikeus muuttaa euro määräistä hintaa samassa suhteessa.

4. TARJOUS JA MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

Toimittajan tarjous annetaan sitovana ja se on voimassa vähintään 30 päivää, ellei tarjouksessa ole ilmoitettu toisin. Mikäli toimittajan tarjous on tehty välimyyntiehdoin, se tarkoittaa tarjousta heti varastosta siten, että tuotteet voidaan tarjouksen voimassaoloaikana myydä kolmannelle eikä toimittaja takaa tuotevaraston riittävyyttä. Mikäli tarjous on tehty välimyyntiehdoin, on se ilmoitettu tarjouksessa.

Tarjous ja siihen liittyvät piirustukset, tekniset asiakirjat sekä muut tekniset tiedot ja liiteaineistot ovat luottamuksellisia ja toimittajan omaisuutta, eikä tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä toimittajan vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmansille osapuolille ilman toimittajan suostumusta tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja ja suunnitelmia. Tilaaja vastaa niiden toimittajalle antamiensa lähtötietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä, joilla on merkitystä tarjouksen, sopimuksen, toimituksen, tuotteiden ja/tai palveluiden ominaisuuksiin.

5. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Sopimus toimittajan ja tilaajan välillä katsotaan syntyneeksi, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen (”hankintasopimus tai toimitussopimus”) tai kun tilaaja on kirjallisesti tai suullisesti hyväksynyt sitovan tarjouksen (”ostotilaus”) tai kun toimittaja on kirjallisesti tai suullisesti hyväksynyt muun kuin tarjoukseen perustuvan tai tarjouksesta poikkeavan tilauksen sellaisenaan ja vahvistanut sen (”tilausvahvistus”). Toimittajalla on oikeus tarkistaa tilaajan luotto- ja yritystiedot.

6. PIIRUSTUKSET JA SELOSTEET

Teknisissä tiedotteissa, datalehdissä, esitteissä, ohjeissa, kuvissa, piirustuksissa, luetteloissa ja hinnastoissa ilmoitetut hinta-, mitta-, paino- ja suorituskykytiedot sekä muut tekniset ja yksityiskohtaiset tiedot on annettu sitoumuksetta, ellei kyseessä olevissa dokumenteissa tai muussa asiakirjassa tai tarjouksessa ole toisin ilmoitettu.

Kaikki tuotteen, tuotteen osan ja/tai tuotekokonaisuuden valmistamista varten tarvittavat piirustukset ja teknilliset asiakirjat, jotka toinen osapuoli on ennen sopimuksen tekoa ja/tai sen jälkeen toiselle osapuolelle luovuttanut, jäävät luovuttajan omaisuudeksi. Saaja ei saa ilman luovuttajan kirjallista suostumusta käyttää, jäljentää, luovuttaa tai muulla tavoin antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle taikka käyttää niitä omassa toiminnassa muutoin kuin sopimuksen edellyttämällä tai sovitulla tavalla.

7. TEKNISET UUDISTUKSET JA MUUTOKSET

Toimittaja pidättää oikeuden tehdä toimituksen sisältöön sellaisia teknisiä muutoksia, parannuksia ja/tai uudistuksia, joilla ei ole tilaajan kannalta epäedullista vaikutusta toimituksen kustannuksiin, ominaisuuksiin, käyttämiseen ja/tai käyttäytymiseen. Jos toimittaja joutuu tilaajan kirjallisesti ilmoittaman tilauspäivän ja toimituspäivän välisenä aikana lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten johdosta tai tilaajan pyynnöstä tekemään muutoksia toimitukseen, vastaa tilaaja näiden muutosten mahdollisesti aiheuttamista lisäkustannuksista.

8. TOIMITUSEHTO JA DOKUMENTAATIO

Toimitusehto on Incoterms 2010 EXW tai FCA (Oulu). Toimittaja toimittaa tuotteet tilaajan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Tuotteet toimitetaan toimittajan sopimusrahdilla tai erikseen kirjallisesti sovittaessa tilaajan sopimusrahdilla. Mahdolliset rahtikulut peritään tilaajalta tuotteiden laskutuksen yhteydessä. Toimituksista, joiden veroton kauppahinta on alle 250 euroa toimittaja veloittaa 25 euron pientoimituslisän. Toimituksiin sisältyy toimittajan yleisesti käyttämä dokumentaatio soveltuvilta osin joko suomen, englannin tai ruotsin kielellä.

9. TOIMITUSAIKA JA VIIVÄSTYSTÄ KOSKEVA ILMOITUS

Toimittaja toimittaa sopimuksen mukaiset tuotteet ilmoitettuna aikana, mutta ei voi taata toimitusaikaa, ellei toimitusajasta ole nimenomaisesti toimittajan ja tilaajan välillä kirjallisesti sovittu. Mikäli tuotteet toimitetaan sovitun toimitusajan jälkeen, eikä toimitusajasta ja viivästysseuraamuksista ole nimenomaisesti sovittu, ei toimittaja ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä aiheutuvia vahinkoja tai kustannuksia.

Mikäli toimittajalla on erääntyneitä saatavia tilaajalta, toimittajalla on oikeus pidättäytyä sovitusta toimituksesta, kunnes erääntyneet saatavat on suoritettu täysimääräisesti. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä tilaajalla ole oikeutta esittää toimittajalle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vahingonkorvaus- tai muita vaatimuksia. Pidättäytymällä sovitusta toimituksesta toimittaja ei luovu mistään näiden toimitusehtojen tai sopimuksen mukaisista muista oikeuksistaan.

Väljästi sovituissa toimitusajoissa on kolmanneksen alitus- tai ylitysaika. Kumpikin osapuoli on sen jälkeen kun kaksi kolmasosaa ilmoitetusta toimitusajasta on kulunut, oikeutettu vaatimaan toista osapuolta sopimaan tietystä, tarkasta toimitusajankohdasta. Mikäli tuotteiden, järjestelmäkokonaisuuden tai projektitoimituksen toimitusajasta ei ole muuta sovittu, on toimitusaika 2-12 viikkoa siitä, kun tarjousta vastaava ostotilaus on saapunut toimittajalle. Toimittaja vahvistaa pyynnöstä tilattujen tuotteiden ja palveluiden toimitusajat.

Toimittajan ja tilaajan on viipymättä ilmoitettava toisilleen, mikäli tuotteiden toimittamista tai vastaanottamista uhkaa viivästys. Kun toimittaja tai tilaaja on saanut tiedon viivästyksestä, hän ilmoittaa siitä sopijapuolelle kertoen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimitus- tai vastaanottopäivän. Jos tuotteiden toimittaminen viivästyy tilaajan vastuulla olevasta syystä ja ilmoitusta ei ole tehty, vastaa tilaaja tästä aiheutuvista mahdollisista lisäkustannuksista ja toimittajalla on oikeus laskuttaa toimitus silloin, kun se sopimuksen mukaan piti tapahtua.

10. TUOTTEIDEN LUOVUTUS, TARKASTAMINEN JA MAHDOLLISET REKLAMAATIOT

Tuotteet katsotaan luovutetuksi, kun ne on luovutettu rahdinkuljettajalle tilaajalle toimittamista varten. Kun tilaajan on sopimuksen mukaan noudettava tuotteet toimittajalta tai toimittajan ilmoittamasta paikasta, tuotteet katsotaan luovutetuksi, kun toimittaja on ilmoittanut tilaajalle tuotteen olevan toimitusvalmis. Tilaajalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta osatoimitusta, ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu.

Tilaajan on tuotteiden vastaanottamisen yhteydessä huolellisesti tarkistettava, että lähetys ja tuotteet ovat vahingoittumattomia ja että toimitus on tilauksen tai sopimuksen mukainen. Mikäli tuotteet ovat vaurioituneet kuljetuksessa, on vaurioituneista tuotteista tehtävä merkintä rahtikirjaan. Mikäli tuotteiden kuljettaja ei ehdi odottaa tuotteiden tarkistamista tai mikäli tuotteita ei muusta syystä voida asianmukaisesti tarkastaa, rahtikirjaan tulee tehdä varauma ja mahdollisista kuljetusvaurioista on tällöin reklamoitava toimittajalle seitsemän (7) vuorokauden sisällä lähetyksen vastaanottamisesta. Huomautukset tuotteiden laadusta, lajista tai toimituksen virheellisyydestä/puutteellisuudesta on kaikissa tapauksissa tehtävä viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta. Toimittajalle on huomautuksen jälkeen aina varattava mahdollisuus tuotteiden laadun tarkastamiseen. Toimittaja ei vastaa vahingoista tai puutteista niiden toimituksen osalta, joita koskevista vahingoista tai puutteista ei ole reklamoitu viimeistään edellä mainittujen määräaikojen kuluessa tai joita toimittajalle ei ole annettu mahdollisuus tarkastaa.

11. PALVELUN EDELLYTYKSET JA PROJEKTITOIMITUKSET

Tilaaja on velvollinen saattamaan työympäristön sellaiseen kuntoon, että palvelut ovat mahdollista suorittaa sovittuna aikana ja sovitulla tavalla. Toimittajalla on oikeus yhteisesti sovittavana ajankohtana tutustua työympäristöön ennen sovittua palvelun toimitusajankohtaa. Tilaaja vastaa työympäristöstä ja huolehtii siitä, ettei toimittajan henkilöstölle aiheudu palvelun suorittamisesta terveyden- tai vahingonvaaraa, sekä selvitettävä henkilöstölle mahdolliset vaaratekijät. Tilaajan on ilmoitettava toimittajalle välittömästi mahdollisista viivästyksistä työympäristön kuntoon saattamisessa, sekä korvattava toimittajalle viivästymisestä mahdollisesti aiheutuvat välittömät kustannukset. Tilaajan on varmistettava että toimittajalla on pääsy työympäristöön ja pidettävä toimittajan saatavilla sellaiset tekniset asiakirjat kuten piirustukset, kuvat, kaaviot ja ohjeet, jotka tilaajalla on hallussaan ja mahdolliset apuhenkilöt, joita saatetaan tarvita sovitun palvelun suorittamiseksi. Tilaajan on etukäteen tiedotettava toimittajalle työympäristössä työskenteleviä koskevista turva- tai muista määräyksistä ja huolehdittava mahdollisesti työkohteeseen tarvittavista kulkuluvista ja muista mahdollisesti sovituista käytännön järjestelyistä kohteessa. Tilaajan tulee huolehtia, että työn kohde on valmiusasteeltaan riittävä palveluiden suorittamiseksi. Tilaajan on viipymättä ilmoitettava sellaisista olosuhteissa tapahtuvista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa epäedullisesti sopimuksen toteuttamiseen tai palveluiden suorittamiseen. Jos palveluiden loppuunsaattaminen viivästyy tilaajan vastuupiiriin kuuluvasta syystä, vastaa tilaaja tästä muodostuvista mahdollisista lisäkustannuksista ja toimittajalla on oikeus tässä vaiheessa laskuttaa jo toteutuneet työn suoritteet tai projektitoimituksen osat.

Projektitoimituksen suunnittelutyötä ja esivalmistelua varten tilaaja on velvollinen toimittamaan tarvittavat piirustukset, mahdolliset valokuvat sekä muut dokumentit ja tiedot kohteesta. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen aiottua asennuksen aloittamista. Dokumenttien toimittaja on vastuussa niiden sisällön oikeellisuudesta. Toimittaja on oikeutettu veloittamaan toimitussisältöön kuulumattomista töistä ja tarvikkeista, sekä projektin aikana suunnitelmiin mahdollisesti tehtävistä muutoksista. Tilaaja vastaa, ellei toisin ole sovittu sammutusjärjestelmille vaadittavista sähkönsyötöistä, niillä ohjattavista lisätoiminnoista, sekä sammutusjärjestelmän liittämisestä hälytys- ja paloilmoituskeskukseen tai muihin valvontajärjestelmiin, sekä hoitaa edellä mainittuihin töihin liittyvät selvitykset ja suunnitelmat. Järjestelmien asennustarkastus ja käyttöönottotyöt suoritetaan kaikkien asennustöiden valmistuttua. Mahdollinen kolmannen, puolueettoman osapuolen suoritettavaksi tuleva hyväksymistarkastus pyritään ajoittamaan järjestelmien käyttöönoton yhteyteen. Mikäli laitteistojen hyväksymistarkastusta ei jostain syystä voida tai sitä ei ole mahdollista suorittaa tässä yhteydessä, voidaan sitä lykätä myös myöhemmäksi toivottuun tai erikseen sovittavaan ajankohtaan. Hyväksymistarkastuksen puuttuminen ei estä sammutuslaitteistojen käyttö- ja toimintakuntoon saattamista. Toimittaja järjestää käyttöönottotyön yhteydessä tarvittavan ja mahdollisesti edellytettävän opastuksen laitteiston käyttöön, sekä toimittaa tilaajalle vaatimustenmukaiset loppudokumentaatiot tilaajan toivomassa ja/tai vaaditussa muodossa.

Toimittaja vastaa oman urakkansa sopimuksenmukaisesta toteuttamisesta alan asiantuntijana. Toimittaja tuottaa palvelut tilaajan tilauksen mukaisesti huolellisesti ja ammattitaitoisesti, sekä yrityksen laatu- ja toimintaperiaatteiden ohjaamalla tavalla. Toimittaja tuottaa palvelut sovitussa ajassa, tai mikäli aikaa ei ole sovittu niin ilman aiheetonta viivästystä. Toimittajan todetessa, ettei hän pysty suorittamaan palvelua sovittuun aikaan tai että palvelun suorittaminen hänestä johtuvasta syystä viivästyy, tulee hänen ilmoittaa siitä välittömästi tilaajalle. Toimittajalla on oikeus urakka/toimitusajan pidennykseen, jos viivästyminen johtuu tilaajan vastuupiiriin kuuluvasta syystä, ylivoimaisesta esteestä tai muusta sopijapuolista riippumattomasta seikasta. Toimittaja huolehtii siitä, että tilaajan edellyttämät työnsuoritteet täytetään asianmukaisesti ja tilaajaa tyydyttävästi, suojelu- ja työturvallisuusohjeistuksia, järjestyssääntöjä, työaikamääräyksiä ja hyviä tapoja noudattaen. Osapuolten on tiedottamalla, sopimalla ja muulla yhteistoiminnalla varmistettava töiden sujuva ja turvallinen suoritus sekä järjestettävä ja suoritettava toimintonsa siten, että ne eivät tarpeettomasti häiritse toistensa tai muiden töitä ja toimintaa. Toimittajalla on oikeus käyttää tilaajan hyväksymää valtuutettua alihankkijaa suorittaessaan palveluaan. Palvelun katsotaan olevan valmis, kun tilaaja on vastaanottanut työn suoritteet ja suoritetut palvelut ilman osapuolten tekemiä huomautuksia.

12. YLIVOIMAINEN ESTE

Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos viranomaistoimet, luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontirajoitus, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota toimittaja ei voi voittaa, estää tuotteiden tai palvelujen toimittamisen. Myös silloin kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna tilaajalle siitä koituvaan etuun, toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Jos este tai epäsuhde lakkaa kohtuullisessa ajassa, tilaajalla on oikeus vaatia, että toimittaja täyttää sopimuksen. Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa tässä kohdassa tarkoitetun seikan johdosta käy mahdottomaksi, on kumpikin asianosainen oikeutettu ilman korvausvelvollisuutta purkamaan sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti sopijapuolelle.

13. MAKSU JA LASKUTUS

Jollei sopijapuolet sovi ostotilauksessa, tarjouksessa tai hankintasopimuksessa muuta, on maksuehto 14 päivää netto. Maksuajan laskenta alkaa toimituspäivästä tai kun toimittaja on suorittanut toimituserän tai tilatut palvelut. Maksamatta jääneistä laskuista lähetetään eräpäivän jälkeen 1 maksumuistutus, josta peritään muistutuslisä ja viivästyskorko. Jos laskua ei makseta muistutuksesta huolimatta, annetaan se tämän jälkeen perintätoimiston hoidettavaksi. Maksun viivästyessä tilaaja on velvollinen maksamaan toimittajan kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisen viivästyskoron ja perinnästä aiheutuvat kustannukset.

Toimittajalla on oikeus pidättää tilaajalta saamistaan suorituksista kaikki tilaajalta olevat saatavansa. Tilaajan on tehtävä laskutusta koskevat huomautukset neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päiväyksestä lukien. Ellei tilaaja kohtuullisen ajan kuluessa eräpäivästä ole suorittanut erääntynyttä määrää, toimittaja on oikeutettu tilaajalle tehtävällä kirjallisella ilmoituksella vapautumaan sopimuksesta ja saamaan tilaajalta korvauksen mahdollisesti kärsimästään vahingosta, ei kuitenkaan enempää kuin maksamattoman toimituksenosan arvo lisättynä viivästyskorolla ja perimiskuluilla.

Mikäli tilaaja laiminlyö sovittuja kauppahinnan mahdollisia osasuorituksia, maksuerätaulukon mukaisia sopimussuorituksia tai muita tilaajalle kuuluvia maksuja, on toimittajalla oikeus viivyttää jatkotoimituksia ja/tai projektia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävät vakuudet asetettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä tilaajalla ole oikeutta esittää toimittajalle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia tai peruuttaa tilausta.

Jos tilaaja muista kuin kohdassa 12 mainituista syistä laiminlyö tilatun tuotteen tai toimituksen vastaanottamisen määräpäivänä, on hän siitä huolimatta velvollinen suorittamaan toimitukseen liittyvät maksut aivan kuin kyseinen tuote olisi toimitettu. Toimittajalla on oikeus/velvollisuus huolehtia tuotteiden varastoinnista tilaajan vastuulla ja kustannuksella ilmoitettuaan asiasta tilaajalle.

14. TAKUU

Toimittaja sitoutuu antamaan toimittamilleen tuotteille ja palveluille takuun materiaalin ja valmistuksen osalta. Takuuajan katsotaan alkavan tuotteiden toimituspäivästä tai mikäli tuotteen hintaan sisältyy asennus, asennuksen päätyttyä. Mikäli asennus tilaajan vastuulla olevasta syystä viivästyy yli 30 päivää toimituspäivästä, alkaa takuu 31. päivänä toimituksen jälkeen.

Myydyille tuotteille ja palveluille myönnetään takuut alapuolella olevan listan mukaisesti. Sammutusjärjestelmän muille komponenteille ja mahdollisille lisälaitteille ovat voimassa niiden alkuperäisten valmistajien myöntämät takuut.

MAG, AMAG ja SMAG aerosolisammutteet: 2 vuotta
DPS impulssijauhesammutteet: 2 vuotta
Sammutusjärjestelmäkokonaisuudet: Sopimuksen mukaan
Palvelut ja räätälöidyt ratkaisut: Sopimuksen mukaan
Jatkettu takuu: Sopimuksen mukaan

Raaka-aine- tai valmistusvirheen ilmetessä sitoutuu toimittaja siinä tapauksessa, että kyseinen tuote lähetetään toimittajalle viipymättä tai viimeistään takuuajan päättyessä korjaamaan virheen oman valintansa mukaan joko kunnostamalla vioittuneen tuotteen tai toimittamalla veloituksetta tilaajalle uuden virheettömän. Toimittaja vastaa tuotteen takuukorjaukseen toimittamisesta, palauttamisesta ja jälleenasentamisesta aiheutuvat kulut.

Takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajina ovat onnettomuudet, salamaniskut, tulvat tai muut luonnontapahtumat, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton, ohjeista poikkeava tai epänormaali käyttö tai varastointi, ylikuormitus, virheellinen hoito tai säilytys taikka uudelleen rakentamiset, muutokset ja asennustyöt, jotka eivät ole toimittajan tai tämän valtuuttaman edustajan suorittamia. Syöpymiselle alttiiden tuotteiden valinta on tilaajan vastuulla, ellei asiasta ole toisin sovittu.

Takuu edellyttää että asennustyön ja ylläpidon on suorittanut toimittajan valtuuttama henkilö tai hyväksytty asennus- ja huoltoliike ja että asennuksessa on käytetty tarkoituksenmukaisia laadukkaita asennustarvikkeita ja kiinnittimiä tai hyväksyttyjä Salgromatic asennusratkaisuja, sekä noudatettu yleistä paloturvallisuustuotteiden edellyttämää erityistä huolellisuutta.

Takuu edellyttää että toimittajan antamaa teknistä tiedotetta, selvitystä tai tapauskohtaisesti kysyttyä ja siihen annettua muuta määräystä ja/tai kunnossapito ohjelmaa on noudatettu ja tällä tavoin varmistuttu siitä, että tuote tai järjestelmä kokonaisuudessaan soveltuu suunniteltuun toimintaympäristöön ja että sen toimintaedellytykset ja -varmuus säilyvät muuttumattomana koko sen elinkaaren ajan.

Takuu on voimassa vain, mikäli tuotteita ei ole muunneltu ja mikäli tilaaja ja tuotteiden loppukäyttäjä ovat noudattaneet toimittajan tuotteita koskevia, kulloinkin voimassa olevia käyttö-, huolto- ja asennusohjeita, Tilaajan on seitsemän (7) vuorokauden sisällä toimituksen vastaanottamisesta lukien ilmoitettava kirjallisesti toimittajalle, mikäli nämä käyttö-, huolto- ja asennusohjeet eivät ole olleet tilaajan saatavilla tai muutoin tilaajan katsotaan saaneen nämä ohjeet.

Takuukäsittelyyn toimitettavissa tuotteissa ei saa olla niihin tai asiaan kuulumattomia osia, tuotteen asennuspöytäkirja tulee esittää, sekä sen tulee olla puhdistettu niin, ettei sen käsittely aiheuta terveyshaittoja. Mikäli toimittaja muuttaa tuotteidensa rakennetta, se ei ole velvollinen tekemään vastaavia muutoksia jo ostettuihin tuotteisiin.

Takuuseen vetoaminen edellyttää, että tilaaja on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritellyt velvollisuutensa. Takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tuotteille toimittaja myöntää uuden takuun alkuperäisen tuotteen takuukauden päättymiseen saakka. Mikäli tuotetta ei voida korjata eikä vastaavaa tuotetta ole enää toimittajan valikoimissa, toimittaa toimittaja tilaajalle tuotetta eniten vastaavan tuotteen. Vedottaessa toimittajan takuuseen, on toimittajalle aina varattava mahdollisuus tarkastaa toimimaton ja/tai rikkoutunut tuote.

Toimittaja voi erillistä veloitusta vastaan suorittaa tuotteiden kunnostusta. Takuun ulkopuolella suoritetusta tuotteen kunnostuksesta toimittaja myöntää kolmen (3) kuukauden huoltotakuun, joka sisältää materiaalin ja tehdyn työn.

15. PALAUTUKSET JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Tehty sopimus on sitova ja peruuttamaton, eikä toimittajalla ole velvollisuutta hyväksyä palautusta. Palautettavista tuotteista ja/tai toimittamatta jääneistä palveluista toimittaja hyvittää enintään 80% niiden kulloisestakin myyntihinnasta. Toimittaja päättää mahdollisista hyvityksistä tapauskohtaisesti. Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön ja moitteettomassa kunnossa. Kaikista palautuksiin liittyvistä kuluista vastaa tilaaja. Toimittajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos 1) tilaajan asettamisesta konkurssiin tai yrityssaneeraukseen on vireillä hakemus, 2) tilaaja on tuomioistuimen toimesta määrätty konkurssiin tai yrityssaneeraukseen, 3) tilaaja osoittautuu muutoin maksukyvyttömäksi, tai 4) tilaaja ei kykene maksamaan erääntyneitä toimittajan saatavia, kun on kulunut seitsemän (7) päivää siitä, kun toimittaja ilmoitti siitä tilaajalle. Vetoamalla sopimuksen purkuperusteeseen toimittaja ei luovu mistään sopimuksen mukaisista muista oikeuksistaan.

16. SOPIMUKSEN SIIRTO JA ILMOITUKSET

Sopijapuolet eivät saa siirtää sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle taholle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. Toimittaja voi kuitenkin luovuttaa sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa liikkeenluovutuksen tai liiketoiminnan siirtämisen yhteydessä kolmannelle taholle tai siirtää kaikki sopimussaatavansa rahoitusyhtiölle tai muulle kolmannelle taholle ilman tilaajan suostumusta. Sopijapuolten väliset ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti. Tilaajan tulee tehdä kaikki hankinta/toimitussopimukseen, tarjoukseen tai näihin yleisiin sopimusehtoihin liittyvät vaatimukset, ilmoitukset ja muu viestintä kirjallisesti. Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

17. OMISTUSOIKEUS

Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy tilaajalle vasta, kun koko kauppahinta ja muut sopimukseen perustuvat toimittajan saatavat on maksettu toimittajalle taikka taholle, jolle sopimukseen perustuvat saatavat on siirretty. Toimitussopimus purkautuu ja toimittaja on oikeutettu hakemaan jo toimitetut tuotteet takaisin, mikäli tilaaja haetaan konkurssiin tai ei ole noudattanut, mitä tuotteiden maksamisesta on sovittu. Tilaajan tulee säilyttää tuotteet siten, että ne voidaan erottaa tilaajan omista tuotteista ja omaisuudesta.

18. ILMOITUSVELVOLLISUUS, KIERRÄTYSVASTUU JA VIENTIRAJOITUKSET

Toimittaja antaa tuotteiden turvallisen käytön mahdollistamiseksi riittävät tiedot, joihin sisältyy käyttöturvallisuustiedote ja tarvittavat sovelluskohtaiset ohjeet. Tilaaja vastaa toimitettujen tuotteiden osalta jätelaissa ja muissa kierrätystä koskevissa asetuksissa olevista velvoitteista. Tilaaja sitoutuu noudattamaan tuotteen alkuperämaan lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat tuotteiden ja teknisen tiedon vientiä toimittajan kotimaasta, sekä olemaan muutoinkin luovuttamatta tuotteita tai teknistä tietoa kolmansille osapuolille, joille luovuttaminen loukkaa tai saattaa loukata suoraan tai epäsuorasti edellä mainittujen maiden tai tuotteen alkuperämaan lakeja tai vientimääräyksiä.

19. PATENTTI- JA MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET

Toimittaja ei tuotteiden ja toimituksen myynnillä luovuta niihin liittyviä patentti- tai muita immateriaalioikeuksia eikä tekijänoikeuksia laitteistojen mahdollisiin ohjelmistoihin eikä muita aineettomia oikeuksia tilaajalle. Tilaajalla on oikeus käyttää aineettomia oikeuksia vain myytyjen tuotteiden ja palvelujen yhteydessä eikä tilaajalla ole oikeutta kopioida tai luovuttaa niitä, eikä muutoin saattaa niitä kolmansien osapuolien saataville ilman toimittajan etukäteen antamaa suostumusta.

20. SALASSAPITO JA LUOTTAMUKSELLISUUS

Molemmat osapuolet sitoutuvat käsittelemään toisiltaan saamiaan luottamuksellisia tietoja luottamuksellisesti ja olemaan luovuttamatta luottamuksellisia tietoja tai niiden osaa kolmannen osapuolen käyttöön ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta. Tilaaja saa käyttää toimittajan luovuttamia tuotteita koskevia piirustuksia, teknisiä asiakirjoja ja teknisiä tietoja vain tuotteiden asennukseen, käyttöön ja huoltoon. Luottamuksellinen tieto tarkoittaa kaikkea toiseen osapuoleen tai sen lähiyhtiöön tai niiden toimintatapoihin tai liiketoimintaan liittyvää tietoa, jonka toinen osapuoli saa haltuunsa osapuolten yhteistoiminnan seurauksena riippumatta siitä, milloin ja miten kyseinen tieto on saatu.

21. VASTUUVAPAUS JA VASTUUNRAJAUKSET

SAMMUTUSLAITTEISTOJEN KÄYTÖN, KÄYTÖN VALVONNAN, TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA/TAI KULLOISTENKIN TOIMINTAOLOSUHTEIDEN JA MAHDOLLISTEN TULIPALOTILANTEIDEN OLLESSA TOIMITTAJAN VALVONNAN, HALLINNAN JA VAIKUTUSALUEEN ULKOPUOLELLA, EI TOIMITTAJA OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA TILAAJALLE, ASIAKKAALLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE SAMMUTUSLAITTEISTON KÄYTÖN, KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISEN TAI SEN TOIMINNAN MAHDOLLISESTI AIHEUTTAMISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ TAI VÄLITTÖMISTÄ VAHINGOISTA MUKAAN LUKIEN HENKILÖ-, OMAISUUS- JA KESKEYTYSVAHINGOT, TOIMINTA- JA KÄYTTÖKATKOKSET, TIETOJEN KATOAMISET, VOITON JA TULON MENETYKSET, VARALLISUUSVAHINGOT TAI TOISILLE TUOTTEILLE, LAITTEILLE, KALUSTOLLE TAI IRTAIMISTOLLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA.

Milloin valmistaja tai se, jolta toimittaja hankkii tuotteen, ei ole täyttänyt sopimustaan ja toimitus tämän johdosta viivästyy tai jää täyttämättä, toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan tilaajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Toimittajan yhteenlaskettu enimmäisvastuu sopimuksen perusteella esitetystä vahingosta, sopimussakosta, hyvitysvaatimuksesta tai vahingonkorvauksesta, huolimatta oikeudellisesta perusteesta vaatimukselle ja sisältäen kaikki mukaan luettavat tapaukset, ei missään olosuhteissa saa ylittää 15 prosenttia kyseisen sopimuksen yhteenlasketusta arvosta tapausta kohden.

22. SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Sopimukseen ja näihin toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksista ja niihin liittyvistä määräyksistä aiheutuvat erimielisyydet tulee ensisijaisesti sopia osapuolten kesken. Mikäli sovintoon ei päästä, riidat on ratkaistava keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki. Toimittajalla on kuitenkin aina oikeus velkoa riidattomia saataviaan toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Copyright © Salgrom Technologies Oy – Salgromatic Fire Systems. Kaikki oikeudet pidätetään.

Myyntipalvelut, Etelä-Suomi

029 7031 1201

sales.hq (at) salgrom.com

Myyntipalvelut, Pohjois-Suomi

029 7031 1206

sales.hq (at) salgrom.com

International sales

029 7031 1203

export (at) salgrom.com

Tuotteet ja tekninen tuki

029 7031 1202

support.hq (at) salgrom.com

Huoltopalvelu

029 703 11207

huoltopalvelu (at) salgrom.fi

Varasto ja logistiikka

029 7031 1205

varasto (at) salgrom.fi

Hallinto ja viestintä

+358 40 175 8510

administration.hq (at) salgrom.com

Asennuspalvelut

029 7031 1208

technical.hq (at) salgrom.com

Ota meihin yhteyttä!